ul. Chodkiewicza 60, 85-667 Bydgoszcz

602 319 373 lub 786 865 480 warsztat@mechanikbydgoszcz.eu

Jesteśmy ubezpieczeni w PZU

Jesteśmy ubezpieczeni w PZU

Jesteśmy ubezpieczeni w PZUNiniejszym Potwierdzamy, że
AUTO SERWIS Maciej Lewandowski
Ubezpieczony jest w PZU za pośrednictwem

Kancelaria Ubezpieczeniowa Daniel Olszewski
www.danielolszewski.pl

Nr Polisy TPP 34381786
Z rozszerzeniem Klauzuli
OC zakładu naprawy pojazdów
na kwotę 50 000 zł  

(…) Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w pojazdach
powierzonych w celu wykonania naprawy,
przeglądu gwarancyjnego, technicznego,
zmiany opon, mycia lub czyszczenia
(OC zakładu naprawy pojazdów)

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność
cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych
ubezpieczonemu w celu wykonania naprawy,
przeglądu gwarancyjnego, technicznego, zmiany opon,
mycia lub czyszczenia w ramach prowadzonej przez
ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej
w umowie ubezpieczenia;

2) ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez PZU SA na
podstawie niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód:
a) polegających na utracie pojazdu z innych przyczyn
niż zniszczenie lub uszkodzenie, b) wynikłych z normalnego zużycia mienia,
c) powstałych w pojazdach przechowywanych
i kontrolowanych przez ubezpieczonego w związku
z wykonaniem naprawy, przeglądu gwarancyjnego,
technicznego, zmiany opon, mycia, czyszczenia po
upływie 30 dni od dnia przyjęcia pojazdu do
wykonania usługi,
d) powstałych w pojazdach podczas jazd próbnych
dokonywanych w odległości powyżej 10 km od
miejsca wykonywania usługi,
e) podczas kierowania pojazdem w czasie jazd
próbnych, jeżeli kierujący nie posiadał uprawnień
do prowadzenia pojazdu, chyba że brak tych
uprawnień nie miał wpływu na powstanie wypadku
ubezpieczeniowego,
f) powstałych w związku z holowaniem lub transportem
pojazdu, chyba że holowanie lub transport jest
niezbędny w celu wykonania naprawy pojazdu
i jest wykonywany przez ubezpieczonego, który
świadczy usługę naprawy. (…)

Oceń post