ul. Chodkiewicza 60, 85-667 Bydgoszcz

602 319 373 lub 786 865 480 warsztat@mechanikbydgoszcz.eu

Polityka prywatności – RODO

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że od 25 maja 2018r. weszło w życie RODO, na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

-Administratorem Państwa danych osobowych jest AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. JANA KOZIETULSKIEGO, nr 11A, lok. 2 A, 85-657 Bydgoszcz oraz NIP 9670206694 zwany dalej Administratorem.
-Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:

 • zachęcamy do kontaktu z właścicielem Maciejem Lewandowskim, kontaktującym się z Państwem w sprawie naszej współpracy i / lub
 • wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: eurooil@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI

Dane osobowe przetwarzane przez AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI to: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Dane przetwarzane są w celach:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:

 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • podjęcia działań przed wystawieniem faktury, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
 • wysłanie faktury , której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 • Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (dot. Google, Facebook)

Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook itd.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UEUSA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. Istnieje możliwość uzyskania przez Państwa kopii danych osobowych, które przekazujemy w celu realizacji umowy.

Jako podmiot danych mają Państwo prawo do:

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy o współpracę i obsługę zawartej umowy.

Przysługujące Państwu prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych wyżej, z wyłączeniem sytuacji gdy udowodnimy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. realizacja zawartej zgodnie z prawem umowy).

Zabezpieczenia danych

Wszelkie Państwa dane przechowywane przez firmę AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI w formie elektroniczne są zabezpieczone przez wieloetapową weryfikację dostępu oraz jeden z najlepszych na rynku programów antywirusowych i antywłamaniowych. Wszelkie dane wydrukowane w formie fizycznej, są zabezpieczone i przechowywane w pomieszczeniu z drzwiami antywłamaniowymi.