ul. Chodkiewicza 60, 85-667 Bydgoszcz

602 319 373 lub 786 865 480 warsztat@mechanikbydgoszcz.eu

Regulamin napraw

Regulamin napraw AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w zakresie naprawy pojazdów przez AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI

 W PRZYPADKU NAPRAWY POJAZDU
Z ZASTOSOWANIEM CZĘŚCI I MATERIAŁÓW KLIENTA
CENA USŁUGI BĘDZIE WYŻSZA O 30%. 

Ponieważ naprawa z użyciem części niewiadomego pochodzenia niesie za sobą ryzyko komplikacji przy montażu oraz trudności w procesie reklamacyjnym.

 1. Usługi wykonywane są w godzinach pracy warsztatu , na żądanie klienta , na podstawie umowy zlecenia naprawy i wykonywane z zachowaniem procedur . Service może uzależnić przyjęcie pojazdu do naprawy od otrzymania dokumentów potwierdzających status prawny zleceniodawcy (np.: wypis z właściwego rejestru).
 2. Wykonanie treści zlecenia obejmuje zdiagnozowanie stanu pojazdu oraz wymianę części lub podzespołu.  Warsztat nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawionego w kabinie , które niezabezpieczone spowodują uszkodzenia podczas podnoszenia  podnośnikiem
 3.  Przy przyjmowaniu pojazdu wypełniany jest druk zlecenia naprawy z wyszczególnieniem czynności do wykonania lub usterkami wraz z określeniem szacunkowej wartości naprawy. Koszty szacunkowej naprawy to bezpłatna forma określenia przewidywanych kosztów usługi , która może być ustalana telefonicznie po weryfikacji.
 4. Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych i zwiększenia kosztów naprawy, Serwis poinformuje o tym Klienta. W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy, a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu , Serwis uprzedzi także Klienta o konieczności ich usunięcia . Zwiększenie szacunkowych kosztów naprawy do 10% ustalonej ceny nie wymaga akceptacji Klienta
 5. Service może uzależnić wykonanie usługi od dokonania przedpłaty na poczet kosztów usługi, w kwocie nie mniejszej niż 70% przewidywanej ceny naprawy. O przewidywanej cenie naprawy Klient powinien być poinformowany niezwłocznie po przyjęciu zlecenia.
 6. Jazda próbna może być wykonana i uzależniona  jest od dokonanych napraw , drogami publicznymi, wokół warsztatu przez osobę mającą uprawnienia do prowadzenia pojazdów
 7. Service może zatrzymać naprawiany pojazd do czasu całkowitej zapłaty należnego wynagrodzenia (prawo zatrzymania).
 8. Firma nie odpowiada za samochody pozostawione na placu manewrowym, oraz za szkody powstałe z winy osób trzecich.
 9. Części i podzespoły zdemontowane, nieodebrane w ciągu 7 dni zostaną złomowane.
 10. Po wykonanej naprawie w razie reklamacji Klient dostarcza pojazd do AUTO SERVICE na własny koszt. Service nie pokrywa kosztów wynikających z braku możliwości korzystania przez Klienta z samochodu.
 11. Przewidywany termin odbioru jest umowny w zależności od możliwości Serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu czy ur po upływie terminu ustalonego jako przewidywany termin w karcie zlecenia, chyba że usługa nie została do tego czasu wykonana. W razie uchybienia przez Klienta powyższemu terminowi odbioru, Serwis zacznie naliczać opłatę parkingową za każdy dzień przestoju pojazdu lub nie wynikający z winy naprawiającego, według cennika za parkowanie.
 12. Nieodebranie pojazdu lub urządzenia w ciągu 3 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego w piśmie wysłanym do właściciela oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się rzeczy. Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy lub  go złomować
 13. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w Service w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w Serw i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenie jest płatna przed wydaniem pojazdu . Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu lub urządzenia oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej, począwszy od dnia wymagalności.
 14. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy wykonywanej na podstawie powyższego zlecenia naprawy, Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX itp.
 15. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobie trzeciej, zajmującej się przechowaniem rzeczy tego rodzaju bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta.
 16. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty Serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związane z przedmiotem zastawu.
 17. Na części i usługi wykonane w serwisie udzielona jest gwarancja zgodnie z WARUNKAMI GWARANCJI określonymi w UE.
 18. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu.
 19. Administratorem danych osobowych Klientów jest AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI, w którym realizowana jest naprawa. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wykonania usługi naprawy oraz przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa i nie będą przekazywane.
 20. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich niepodanie może uniemożliwić poprawne wykonanie usługi.
 21. Klientowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji przysługujących Klientowi praw powinien się skontaktować z Serwisem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem euro oil@poczta.onet.pl

 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji o statusie zlecenia serwisowego dostępnymi kanałami komunikacji telefonicznej i elektronicznej.

Administratorem danych osobowych jest AUTO SERVICE MACIEJ LEWANDOWSKI UL.CHODKIEWICZA 60 85-667 BYDGOSZCZ , eurooil@poczta.onet.pl Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 2018, poz. 1000).